Online bloemen en planten bestellen is gratis bezorgen.
0
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1           Definities

Artikel 2           Toepasselijkheid

Artikel 3           Totstandkoming overeenkomst

Artikel 4           Herroepingsrecht/Aansprakelijkheid bij Producten

Artikel 5           Conformiteit en Garantie

Artikel 6           De prijs en betaling

Artikel 7           Eigendomsoverdracht

Artikel 8           Uitvoering van de dienst

Artikel 9           Overmacht

Artikel 10         Klachten

Artikel 11         Intellectueel eigendom

Artikel 12         Beveiliging Site en privacy

Artikel 13         Overig

Artikel 14         Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 15         Identiteit Luiksel.nl

 

ARTIKEL 1           DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Luiksell.nl;

AVG: de Algemene Voorwaarden Goederenvervoer van PostNL;

Assortiment: Producten uit de webshop van Luiksell.nl.

Bestelling(en): een via de webshop ten name van de Klant geregistreerde bestelling van één of meer Producten;

Dag(en): kalenderdag;

Dienst: het inpakken, vervoeren en afleveren van een Zending aan een Geadresseerde;

Webshop: www.luiksell.nl waarop klanten bestellingen kunnen plaatsen;

Product(en): snijbloemen, potplanten en/of andere materiële goederen, die door de Klant via de webshop besteld kunnen worden;

Productcontent: informatie over de aangeboden producten op de webshop;

Klant(en): de rechtspersoon, die via het bestellen van een product op de webshop een Overeenkomst aangaat met Luiksell.nl;

Geadresseerde: degene aan wie Luiksell.nl de Zending volgens de Dienst aflevert;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Luiksell.nl en de Klant bestaande uit de Algemene Voorwaarden.

Werkdag(en): maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet;

Zending(en): een Bestelling in een door Luiksell.nl verzorgde verpakking, verstuurd aan een Geadresseerde.

 

ARTIKEL 2           TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het gehele aanbod aan Producten van Luiksell.nl en op elke via de webshop tot stand gekomen bestelling bij Luiksell.nl door een Klant.

2. Deze Algemene Voorwaarden zullen langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld en op zodanige wijze dat deze door de Klant op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Luiksell.nl, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, op verzoek van de Klant de Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.

3. De AVG zijn van toepassing op het vervoer van de Zending(en).

 

ARTIKEL 3            TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Het gebruikmaken van de diensten van Luiksell.nl geschiedt volgens de hieronder uiteengezette methode:

stap 1: Klant besteld een product of producten;

stap 2: Klant ontvangt na bevestiging van het gekozen product of gekozen producten, per e-mail alle documentatie omtrent de bestelling;

stap 3: Klant ontvangt vanuit Post_NL een e-mailnotificatie met Track&Trace informatie over zijn zending wanner deze werwerkt is.

4. Voor zover afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden voor het bestellen of leverenvan specifieke Producten die via de webshop worden aangeboden, zal dit uitdrukkelijk kenbaar worden gemaakt.

5. Indien een door de Klant besteld Product niet leverbaar blijkt te zijn, is Luiksell.nl gerechtigd de Bestelling te annuleren. In onderhavig geval is Luiksell.nl verplicht binnen 24 uur na annulering de Klant schriftelijk of telefonisch te notificeren van de annulering en de Klant een alternatief Product te bieden, welke de Klant kan overleggen met de Ontvanger.

6. Klant heeft het recht de Bestelling kosteloos te annuleren tot uiterlijk 14.30 uur op de Dag dat de Bestelling is geplaatst. Klant dient hiervoor een mail te sturen naar info@luiksell.nl.

7. Luiksell.nl behoudt zich het recht voor om een Bestelling om haar moverende redenen te weigeren, dan wel nadere voorwaarden te stellen.

 

ARTIKEL 4           HERROEPINGSRECHT/AANSPRAKELIJKHEID BIJ PRODUCTEN

1. In geval van schade of vermissing van het Product door toedoen van Luiksell.nl geldt in beginsel het bepaalde in de AVG.

2. Schade aan het Product dient door Klant binnen 24 uur na ontvangst van het Product door Geadresseerde elektronisch aan Luiksell.nl te worden gemeld onder overlegging van bewijs.

3. De in lid 2. genoemde bewijslast omvat in het geval van een gebrek (vermoedelijk) ontstaan tijdens het logistieke proces tenminste een foto van de beschadigde verpakking en het beschadigde Product. In het geval van een gebrek (vermoedelijk) aan enkel het Product, tenminste twee foto’s van het beschadigde Product. Klant kan deze bewijslast overleggen door deze te mailen naar info@luiksell.nl.

4. Indien Luiksell.nl aansprakelijk is voor schade of vermissing van een Product, dan heeft de Klant, in afwijking van het bepaalde van de AVG, recht op ofwel een vervangend Product (kostenloos), ofwel recht op teruggaaf van de in rekening gebrachte dan wel in rekening te brengen kosten in verband met het Product.

5. De omvang van iedere aansprakelijkheid van Luiksell.nl – ofwel het bedrag dat voor het Product met gebreken niet in rekening wordt gebracht bij de Klant - is steeds beperkt tot de factuurwaarde van het door Luiksell.nl geleverde Product aan de Klant, waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.

6. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.

7. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de aankoop in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons per e-mail op de hoogte stellen om de overeenkomst te herroepen. U neemt hiervoor contact op via info@luiksell.nl. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U stuurt de aankoop terug en wij storten binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug. De kosten voor het terugsturen van een aankoop komen voor uw rekening. U kunt uw aankoop retourneren naar Luiksell.nl, Lijsterbesstraat 35 4131AN Vianen.

 

ARTIKEL  5          CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Luiksell.nl staat in voor de conformiteit van het Product, overeenkomstig de Productcontent zoals vermeld op de webshop van Luiksell.nl.

2. Indien levering door Luiksell.nl niet conform de Productcontent geschiedt, dan kan Klant gebruikmaken van zijn/haar recht op Garantie. Hiertoe kan hij gebruik maken van exact dezelfde procedure bij het Herroepingsrecht, als geformuleerd in Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 6           DE PRIJS EN BETALING

1. Luiksell.nl is te allen tijde gerechtigd de prijzen van aangeboden Producten te wijzigen binnen haar webshop.

2. De prijzen zoals vermeld op de webshop zijn in euro’s en inclusief BTW en omvatten de prijs van het Product alsmede de bezorging. 

3. Betaling van de bestelling geschiedt per I-deal. 

4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Luiksell.nl is aangemaand en een termijn van 7 dagen heeft gekregen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Luiksell.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

 

ARTIKEL 7           EIGENDOMSOVERDRACHT

1. Op het moment van dat een Bestelling is geplaatst gaat het eigendom van het Product over van Luiksell.nl op Klant.

ARTIKEL 8           UITVOERING VAN DE DIENST

1. Luiksell.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de Dienst.

2. Luiksell.nl zal de Zending(en) op door haar te bepalen wijze bij de Klant (doen) afleveren op het door de Klant aan Luiksell.nl kenbaar gemaakte adres van de Klant binnen de gestelde termijn als gesteld in artikel 8 lid 5

3. Indien aflevering op het overeengekomen adres van de Klant niet mogelijk blijkt te zijn, zal Luiksell.nl de Zending in overeenstemming met de voor de Zending geldende procedure behandelen en zo mogelijk de Klant daarover informeren.

4. Luiksell.nl zal zich inspannen de geaccepteerde Bestellingen met bekwame spoed uit te voeren.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de Bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 

5. Luiksell.nl streeft ernaar Zendingen aan Geadresseerden binnen Nederland af te leveren binnen 48 uur na bestelling.

6. Op Luiksell.nl rust een inspanningsverplichting de leveringstermijn als in het vorige lid geformuleerd te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft Klant geen recht schadevergoeding te eisen.

 

ARTIKEL 9         OVERMACHT

Luiksell.nl is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Luiksell.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens Klant na te komen als gevolg van een  toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Luiksell.nl gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst, in het geval van stakingen bij Luiksell.nl zelf of bij derden, in het geval van extreme (onvoorziene) weersomstandigheden, in het geval van ernstige incidenten als terroristische aanslagen of verscherpte grenscontroles en in het geval van ernstige (onvoorziene) verkeershinder. Ook weigering van de Zending aan de deur door de Ontvanger, wordt gezien als Overmacht.

 

ARTIKEL 10         KLACHTEN

In geval van vragen en/of klachten met betrekking tot (een) Product(en) van Luiksell.nl, dient de Klant zich te allen tijde te richten tot de Luiksell.nl Klantenservice via info@luiksell.nl.

 

ARTIKEL 11         INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een Overeenkomst aan een Klant ter beschikking gestelde Producten bij Luiksell.nl en worden niet aan de Klant overgedragen.

 

ARTIKEL 12         BEVEILIGING SITE EN PRIVACY

1. Luiksell.nl verplicht zich tot het zorgen voor de benodigde technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en een veilige web omgeving.

2. Luiksell.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Klanten en heeft een Privacyverklaring opgesteld.

 

ARTIKEL 13         OVERIG

1. Aan de informatie op de webshop kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

3. Luiksell.nl is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. 

3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Luiksell.nl (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) opnemen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht word(t)(en) genomen.

5. Luiksell.nl is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 14         GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. In geval van een geschil zijn de door Luiksell.nl vastgelegde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend. 

2. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

3. Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

ARTIKEL 15         IDENTITEIT LUIKSELL.NL

Luiksell.nl
Lijsterbesstraat 35 (geen bezoekadres)
4131 AN Vianen

 

E-mailadres: info@luiksell.nl

KvK-nummer: 76415775

Btw-identificatienummer: NL003083144B82

IBAN: NL13INGB0007830887

BIC/SWIFT: INGBNL2A

Over ons

Wij vinden het belangrijk dat je niet te veel betaald voor een boeket of plant. Doormiddel van onze goede contacten met diverse groothandels houden wij de prijs van de boeketten en planten zo laag mogelijk. Dit betekend veelal dat wij dé goedkoopste zijn. 

Contact

Luiksell.nl bloemen en planten. Bestel online goedkoop bloemen en planten. Gratis bezorgd door heel NL. 

https://www.luiksell.nl
info@luiksell.nl
06 50 67 14 67
KVK 76415775

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.